Chương trình con | Lập trình gia công trên máy CNC

Chương trình con là gì? Một chi tiết có thể có nhiều bề mặt khác nhau hoặc nhiều phần khác nhau cần phải gia công. Chương trình để gia công toàn bộ chi tiết đó được gọi là chương trình chính, còn chương trình gia công từng bề mặt hoặc từng phần của chi tiết được gọi là chương trình con.

Như vậy, chương trình con thể hiện các quá trình gia công được lặp lại nhiều lần, có thể được truy nhập và lưu trữ trong bộ nhớ của chương trình (ở dạng chương trình con) và có thể được gọi ra tại các vị trí của chương trình chính (chương trình gia công chi tiết). 

Ví dụ giải thích chương trình chình và chương trình con

Ví dụ:

Khi gia công chi tiết trên hình bên ta có một chương trình công (chương trình chính). Chương chính này gồm 3 chương trình để gia công 3 lỗ 1: 2: 3. Thông thường người sử dụng chữ L và các chữ số tuỳ ý để bắt đầu chương trình con (ví dụ, L50).

Trong chương trình con, các câu lệnh cũng có cấu trúc như các câu lệnh của chương trình chính. Khi kết thúc một chương trình con (ví dụ, khi kết thúc chương trình con để gia công lỗ 1 trên hình trên) sẽ lại trở lại chương trình chính.

Lúc này để gia công lo 2 ta goi chương trình con (L50) thứ hai từ chương trình chính. Sau đó ta lại gọi chương trình con đė gia công lỗ thứ 3.

Tuỳ theo hệ điều khiến người ta chọn chức nång M17. gia G99 hay ký hiệu LF để kết thúc một chương trình con.

Mục nhập này đã được đăng trong Cơ Khí. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *