Công tác xây dựng Đảng bao gồm những nội dung và nhiệm vụ gì?

Ở thời kỳ đổi mới phát triển giang san như hiện nay, công việc xây dựng Đảng được xem là nhiệm vụ quan yếu then chốt của dân tộc. Nó mang tới những ý nghĩa quyết định tới việc đảm bảo quyết định tới yếu tố thành công của công cuộc đổi mới phát triển giang san. Vậy với những nhiệm vụ gì để thực hiện công việc xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới này. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm nhé

1. Nội dung của công việc xây dựng Đảng

Theo chủ toạ Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng để với thể thành công trong công việc xây dựng Đảng thì chúng ta phải dựa vào những lý luận về cách mệnh và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, lấy Đảng làm cốt, cụ thể:Công tác Xây dựng Đảng

* Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận, bao gồm những nội dung sau:

  • Việc học tập nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin phải luôn ưng ý với từng đối tượng
  • Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin phải xoành xoạch ưng ý với từng hoàn cảnh.
  • Trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải quan tâm học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của những Đảng cùng sản khác, song song Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung vào chủ nghĩa Mác — Lênin
  • Đảng ta phải tăng cường đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lênin. Quan tâm chống giáo điều, thời cơ, xét lại chủ nghĩa Mác – Lênin; chống lại những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác — Lênin.

* Xây dựng Đảng về chính trị

Cần phải thường xuyên giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để họ xoành xoạch kiên định giữ vững lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Song song cũng cảnh báo về những nguy cơ sai trái về đường lối chính trị sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với vận mệnh của Tổ quốc, sính mệnh chính trị của hàng triệu đảng viên cũng như của hàng triệu nhân dân lao động.

* Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công việc cán bộ

  • Tập trung dân chủ
  • Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Hồ Chí Minh giảng giải về tập thể lãnh đạo như sau: “Vì sao nhu yếu tập thể lãnh đạo?
  • Tự phê bình và phê bình nhằm mục tiêu là để làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân, làm cho mỗi tổ chức tốt lên, phần xấu bị mất dần đi, tức là nói tới sự vươn tới chân, thiện, mỹ.
  • Kỷ cương , kỷ luật nghiêm minh, chấp hành tự giác
  • Kết đoàn thống nhất trong công việc Đảng
  • Công việc cán bộ là công việc nguồn gốc, cội nguồn của Đảng của nó bao gồm những vấn đề liên quan tới bảo mật, mật khẩu liên hoàn, với quan hệ chặt chẽ với nhau: tuyển sắm cán bộ, huấn luyện, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, ngoại trừ đó là công việc kiểm tra đúng cán bộ, tuyển dụng, sắp xếp, xếp đặt cán bộ và thực hiện những chính sách đối với cán bộ sao cho ưng ý nhất.

* Xây dựng Đảng về đạo đức

Giáo dục đạo đức cách mệnh là một nội dung quan yếu, cấp thiết và ko thể thiếu trong việc tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Nó gắn chặt với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức nhằm làm cho Đảng xoành xoạch thật sự trong sạch.

2. Nhiệm vụ của công việc xây dựng Đảng

cong-tac-xay-dung-dang

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta công việc xây dựng đảng được xác định là nhiệm vụ đặc trưng quan yếu và cấp thiết. Là yếu tố then chốt quyết định tới kết quả của công cuộc đổi mới này. Bao gồm hai nhiệm vụ cụ thể là:

2.1. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện những hoạt động ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cũng như lối sống của người dân về những biểu hiện như “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Tập trung xây dựng và phát triển hàng ngũ cán bộ những cấp, nhất là những cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

2.2. Xây dựng và tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị

Việc thực hiện xây dựng và tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là hoạt động mang tới những hiệu lực, hiệu quả to to góp phần đẩy mạnh vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu hao, đặc trưng là chuyện quan liêu.

Việc thực hiện được hai nhiệm vụ nêu trên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy những cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ hai nhiệm vụ to của công việc xây dựng Đảng hiện nay từ đó chỉnh đốn hàng ngũ cán bộ và đảng viên song song kịp thời chỉnh đốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ngoại trừ đó chỉnh đốn cả công việc cán bộ và xây dựng hàng ngũ cán bộ với quyết tâm chính trị cao để với thể đạt được kết quả quan yếu.

Bài viết trên đây là những san sớt yếu tố về công việc xây dựng Đảng, song song khẳng định rằng trong công cuộc đổi mới ở nước ta công việc xây dựng đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thiết yếu. Hy vọng với những san sớt của chúng tôi trên đây sẽ giúp khách hàng hiểu và góp sức để việc thực hiện công việc được nhanh chóng và đạt được hiệu quả cao.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *