ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM | Công ty TNHH Phụ Kiện Và Cốp Pha Việt

leftcenterrightdel Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương thăm phòng truyền thống của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của Bệnh viện (Ảnh: TTXVN)

Trong định hướng phát triển giang san, Quyết nghị Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: “Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt những quan hệ to”; trong đó mang quan hệ “giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Vậy phải làm gì và làm như thế nào để xử lý mối quan hệ trung tâm và chủ yếu này trong triển khai thực hiện Quyết nghị Đại hội XIII của Đảng?

Bạn Đang Xem: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM | Công ty TNHH Phụ Kiện Và Cốp Pha Việt

Đại hội XIII đã kiểm tra, xem xét, thông qua nhiều văn kiện, nhưng trong từng văn kiện, cũng như từng lĩnh vực đều mang sự gắn bó mật thiết với bảo vệ Tổ quốc (BVTQ). Về kết quả thực hiện Quyết nghị Đại hội XII, Báo cáo chính trị của Đại hội XIII nhận định tổng quát: “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan yếu, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn vượt trội”; mà ở đó mang: “Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh ko ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được tăng”.

Việc rút ra bài học, vấn đề BVTQ cũng được Đại hội xác định trong mối quan hệ tổng thể của 5 bài học to. Kiểm tra 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, BVTQ đúc rút trong mối quan hệ khăng khít với mọi lĩnh vực khác để mang nhận định: Mục tiêu, đặc trưng, những phương hướng cơ bản và những mối quan hệ to mang tính quy luật trong quá trình xây dựng và BVTQ tiếp tục được bổ sung, cụ thể hóa, phát triển với những nhận thức quan yếu.

Trong hệ thống 5 ý kiến cơ bản chỉ đạo thực hiện tầm nhìn, định hướng, mục tiêu phát triển giang san tới năm 2025, 2030, 2045, ý nghĩa, tầm quan yếu của BVTQ được Đại hội xác định trong mối quan hệ tương ứng của mọi nhiệm vụ khác, lập nên ý kiến: Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ những nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng ý thức của xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên…

Để xử lý tốt mối quan hệ giữa xây dựng và BVTQ mà Quyết nghị Đại hội XIII của Đảng đề ra, cần quán triệt, tập trung thực hiện một số vấn đề sau:

Xem Thêm : “Tôn” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ | Công ty TNHH Phụ Kiện Và Cốp Pha Việt

Một là, nắm vững tư tưởng chủ đạo của Đại hội, xác định tâm thế giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng và BVTQ. Nếu so với chủ đề của Đại hội XII, cho thấy: Tuy cùng mang 5 thành tố, nhưng nội dung những thành tố nêu trong chủ đề của Đại hội XIII đã mang sự kế thừa, bổ sung, phát triển hơn. BVTQ được xác định và đặt trong mối liên hệ mật thiết với 4 thành tố khác, nhưng được bổ sung, gắn với “xây dựng” để trở thành một thành tố hoàn chỉnh: “xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”… Rõ ràng, tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt của Đại hội đã chủ trương gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược với nhau; cả hai đều phải phấn đấu thực hiện cho được độ “vững chắc”, “giữ vững” được “môi trường hòa bình, ổn định” cho giang san đạt tới mục tiêu mang tầm nhìn và định hướng chiến lược: “phấn đấu tới giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”… Nhận thức rõ tư tưởng này, bất kỳ chủ thể lãnh đạo, quản lý nào của giang san ta cũng phải quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện song song, cụ thể mang hiệu quả cả nhiệm vụ xây dựng và BVTQ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mà mình đảm nhiệm.

Hai là, coi trọng gắn kết chặt chẽ giữa mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh. Trong lúc thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế, những chủ thể quản lý quốc gia này cần quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh mà Đại hội xác định. Cụ thể: Lúc cơ cấu lại doanh nghiệp quốc gia phải theo hướng tập trung vào những doanh nghiệp then chốt, địa bàn quan yếu, quốc phòng, an ninh. Lúc đẩy mạnh công nghiệp hóa, tiên tiến hóa cần phải coi trọng phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh phối hợp phục vụ dân sinh. Trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển phải phối hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng đời sống nhân dân vùng biển, đảo; tăng hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong lúc hoàn thiện, đồng bộ thiết chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), phải coi trọng xử lý tốt những bất cập của cơ chế thị trường, đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường thọ thái.

Ba là, phát huy mạnh mẽ vai trò của giáo dục và tập huấn, khoa học và khoa học đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh, BVTQ. Những chủ thể trên lĩnh vực này cần tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội XIII đã xác định, đó là: Chú trọng hơn giáo dục đạo đức, tư cách, năng lực sáng tạo và những giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục ý thức yêu nước, tự hào, tự trọng dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho những từng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ… khơi dậy khát vọng phát triển giang san phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Với chiến lược phát triển khoa học và khoa học ưa thích với xu thế chung của thế giới và điều kiện giang san, đáp ứng yêu cầu xây dựng và BVTQ trong thời đoạn mới, thích ứng với Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư. Tập trung cơ cấu lại những chương trình nghiên cứu khoa học và khoa học theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, BVTQ làm mục tiêu. Ưu tiên chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ khoa học và khoa học vào những lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, con người, quốc phòng, an ninh trọng yếu. Gắn hợp tác quốc tế về khoa học và khoa học với mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh.

Bốn là, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người, sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Để đưa Quyết nghị Đại hội XIII vào cuộc sống, những tổ chức đảng, chính quyền quốc gia, những đoàn thể chính trị, xã hội từ trung ương tới cơ sở, cần ra sức quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những chủ trương, nhiệm vụ quan yếu như: Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho những từng lớp nhân dân, nhất là thanh niên; tạo động lực cho thanh niên xung kích phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng những doanh nhân mang nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Động viên cựu chiến binh, công an hưu trí phát huy bản tính, truyền thống “Quân nhân Cụ Hồ” và Công an nhân dân Việt Nam cách mệnh trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Quốc gia, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vận động, kết đoàn, tập hợp những tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và BVTQ. Với chính sách thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh những phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh kết đoàn, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và BVTQ.

Năm là, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và hoàn thiện Quốc gia pháp quyền XHCN, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ.

Trong lúc thực hiện những nhiệm vụ này trên những lĩnh vực của đời sống xã hội để xây dựng và phát triển giang san, những tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể của giang san, cần lưu ý tới thực hiện nhiệm vụ BVTQ mà Đại hội XIII đã xác định. Cụ thể: Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong toàn bộ quá trình xây dựng và BVTQ. Phát huy tính tích cực chính trị-xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia… xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, ngoại giao nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân. Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam giỏi, tiên tiến, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp phải mang trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ thuận tiện của Quốc gia, quyền và thuận tiện hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng mang hiệu quả những phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực, tăng cường đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Quốc gia và chế độ XHCN, phát huy sức mạnh to to của khối đại kết đoàn toàn dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong lúc triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, cần sử dụng rộng rãi tới những mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, tiếp tục tăng hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế vì thuận tiện quốc gia – dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chủ động, tích cực tham gia những cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh theo tư duy mới về BVTQ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại mọi mưu mô, hành động can thiệp của những thế lực thù địch vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị giang san.

Xem Thêm : Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng là gì?

Sáu là, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN hướng tới phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng giang san giàu mạnh. Trong lúc đòi hỏi mọi nhiệm vụ xây dựng giang san phải gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ BVTQ, thì song song những nhiệm vụ BVTQ cũng phải hướng tới thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của xây dựng giang san. Ví như: Ngoài tập trung những nhiệm vụ bảo vệ những mục tiêu tối quan yếu là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Quốc gia, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, thì phải để ý tới bảo vệ nền văn hóa và thuận tiện quốc gia-dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển giang san theo định hướng XHCN.

Mặt khác, cần tập trung cụ thể hóa và thực hiện mang hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và BVTQ Việt Nam XHCN trong cả chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, lẫn chiến lược BVTQ; trong những lĩnh quốc phòng, an ninh; trong từng địa phương, vùng, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể.

Xây dựng những lực lượng vũ trang, trước hết là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải đạt được những tiêu chí, hạn định, hiệu quả cụ thể, để vừa đảm bảo những yêu cầu về quốc phòng, an ninh, vừa đảm bảo yêu cầu về tiết kiệm chi tiêu ngân sách quốc gia. Đó là phải đạt tới độ cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiên tiến, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên tiên tiến. Tới năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và hàng ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội và Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Quốc gia và nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng, đảm bảo chất lượng tổng hợp và sức mạnh đương đầu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh tiên tiến, phải lưỡng dụng, vừa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ, phải vừa góp phần quan yếu phát triển kinh tế-xã hội. Với cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương, nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh tại những khu vực phòng thủ.

Cùng với đó, phải đổi mới và tăng chất lượng, hiệu quả công việc giáo dục, bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức và cho toàn dân, đảm bảo ưa thích với từng đối tượng. Đẩy mạnh công việc tuyên truyền, giáo dục, tăng nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của những cấp, những ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đôi với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, BVTQ.

Xây dựng giang san đi đôi với bảo vệ Tổ quốc đã trở thành quy luật trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nắm vững, giải quyết và xử lý tốt mối quan hệ giữa xây dựng và BVTQ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là một nhiệm vụ to to và vô cùng nặng nề, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao với những giải pháp đồng bộ và thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của mỗi chủ thể trong hệ thống chính trị nước ta, trước hết là của mỗi tổ chức đảng, chính quyền những cấp và của từng cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Quyết nghị Đại hội XIII của Đảng./.

Nguồn: https://phukiencoppha.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Leave a Reply

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger