Luật xây dựng 2020 có gì sửa đổi? Cập nhất mới nhất

Luật xây dựng sở hữu vai trò rất quan yếu để chủ đầu tư sở hữu thể tiến hành thi công công trình đúng theo quy định của pháp luật. Luật xây dựng 2020 sửa đổi bổ sung đã điều chỉnh một số điều luật cũ, hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật xây dựng.

Luật xây dựng là gì?

luat-xay-dung-2020

Hình ảnh mô tả luật xây dựng 2020

Luật xây dựng (building legislation) là hệ thống văn bản pháp luật quy định về những hoạt động xây dựng, những quyền và nghĩa vụ của những tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài đầu tư xây dựng và sở hữu hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Mọi vấn đề liên quan tới những hoạt động xây dựng, đầu tư dự án xây dựng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này

Hệ thống luật xây dựng trước năm 2020

Luật xây dựng trước năm 2003

Văn bản pháp luật xây dựng trước nhất được ban hành từ những năm 1960, 1970 cho tới trước năm 2003 với nhiều nghị định, thông tư, chỉ thị như:

 • Thông tư số 120-TTg năm 1969 của Hội đồng Chính phủ: Quy định nhiệm vụ và quan hệ giữa đơn vị giao thầu và đơn vị nhận thầu trong ngành Xây dựng cơ bản;

 • Chỉ thị số 119-TTg năm 1969 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý những công trình xây dựng dưới hạn ngạch;

 • Nghị định số 242-CP năm 1971 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế những công trình xây dựng;

 • Nghị định số 385/HĐBT năm 1990, Nghị định số 177/CP năm 1994, Nghị định số 42/CP năm 1996 ban hành Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP năm 2000,

 • Nghị định số 07/2003/NĐ-CP năm 2003 ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng…

Luật xây dựng năm 2003 tới trước năm 2014

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 năm 2003 là văn bản trước nhất điều chỉnh những quan hệ xã hội trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Những văn bản luật liên quan tới xây dựng như: Luật Nhà ở (năm 2005), Luật Kinh doanh BĐS (năm 2006), Luật Quy hoạch Thành phố (năm 2009) giúp hoàn thiện một hệ thống pháp luật quy định về xây dựng

Ngoại trừ đó, hệ thống thông tư, nghị định và những văn bản pháp luật (VBPL) hướng dẫn luật xây dựng yếu tố cũng được ban hành như: Nghị định hướng dẫn luật xây dựng năm 2003 (Nghị định 16/2005/NĐ-CP: về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định 12/2009/NĐ-CP thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP)

Luật xây dựng năm 2014 tới nay

Năm 2014, Quốc hội ban hành Luật xây dựng số 50/2014/qh13 ngày 18/6/2014 và những văn bản hướng dẫn thực hiện như:

 • Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý mức giá đầu tư xây dựng

 • Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

 • Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định yếu tố một số nội dung về quy hoạch xây dựng

 • Nghị định 46/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật xây dựng 2014 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật xây dựng 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Năm 2018, Quốc hội ban hành Luật 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xây dựng 2014..

Luật xây dựng 2020, cập nhật những sửa đổi và bổ sung

Ngày 17/6/2020, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) với 92,96% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, sở hữu hiệu lực 01/01/2021.

hoi-thao-sua-doi-bo-sung-luat-xay-dung-2020

Hình ảnh mô tả thảo sửa đổi và bổ sung luật xây dựng 2020

luat-xay-dung-2020-ket-qua-bieu-quyet

Hình ảnh biểu thị kết quả biểu quyết

10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Thứ nhất, Công trình bí mật quốc gia, công trình xây dựng nguy cấp.

Thứ hai, Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân vô thượng, Tòa án nhân dân vô thượng, Kiểm toán quốc gia, Văn phòng Chủ toạ Nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội, Chủ toạ Ủy ban nhân dân những cấp quyết định đầu tư xây dựng.

So với Luật 2014 thì Luật Xây dựng 2020 đã bổ sung những chủ thể ở trung ương quyết định đầu tư được miễn phép xây dựng như: người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân vô thượng, Tòa án nhân dân vô thượng, Kiểm toán quốc gia, Văn phòng Chủ toạ Nước, Văn phòng Quốc hội, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội

Thứ ba, Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này. Luật xây dựng sửa đổi đã thay đổi cụm từ “theo quy định tại Điều 131 của Luật này” thay cho cụm từ “phục vụ thi công xây dựng công trình chính”.

Thứ tư, Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài ko tiếp giáp với đường trong thành thị sở hữu yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo ko làm thay đổi công năng sử dụng, ko làm thúc đẩy tới an toàn kết cấu chịu lực của công trình, ưa thích với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn phòng, chống cháy, nổ.

Luật xây dựng 2020 đã gộp quy định tại điểm g và điểm h của khoản 1 Điều 89 Luật xây dựng 2014 thành một điểm và bổ sung quy định việc cải tạo, sửa chữa công trình phải ưa thích với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn phòng, chống cháy, nổ.

Thứ năm, Công trình quảng cáo ko thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ. Đây là quy định hoàn toàn mới của Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Thứ sáu, Công trình xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài thành thị ưa thích với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch sở hữu tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền phê duyệt.

Luật Xây dựng 2020 kế thừa quy định của Luật 2014 nhưng bổ sung quy định trường hợp ko ưa thích với quy hoạch xây dựng dựng thì sở hữu thể phủ hợp quy hoạch sở hữu tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền phê duyệt.

Thứ bảy, Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông tin kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng những điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này.

Thứ tám, Nhà ở riêng lẻ sở hữu quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu thành thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở sở hữu quy hoạch yếu tố 1/500 đã được cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền phê duyệt. Luật Xây dựng 2020 cơ bản kế thừa Luật 2014, tuy nhiên đã bỏ quy định tổng khoảng trống sàn dưới 500 m2

Thứ chín, Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn sở hữu quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực ko sở hữu quy hoạch thành thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch yếu tố xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền phê duyệt; nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực ko sở hữu quy hoạch thành thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Luật Xây dựng 2020 đã quy định rõ hơn đối với công trình xây dựng ở nông thôn chỉ sở hữu công trình xây dựng cấp IV mới được miễn phép . Trước đây, Luật 2014 quy định: Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa sở hữu quy hoạch phát triển thành thị và quy hoạch yếu tố xây dựng được duyệt được miễn phép.

Luật bổ sung công trình nhà ở riêng lẻ ở nông thôn sở hữu quy mô trên 7 tầng phải xin phép; đối với miền núi, hải đảo thì nhà ở riêng lẻ miễn phép.

Thứ mười, Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại những điểm b, e, g, h và i khoản này, trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i khoản này sở hữu trách nhiệm gửi thông tin thời khắc khởi công xây dựng, tất nhiên hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định tới cơ quan quản lý quốc gia về xây dựng tại địa phương để quản lý.

Thời kì cấp giấy phép được rút ngắn 10 ngày

Theo điểm b khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức, cơ quan sở hữu thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời kì 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng sở hữu thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời (rút ngắn 10 ngày so với quy định Luật Xây dựng năm 2014). Thời kì cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ vẫn giữ nguyên là 15 ngày.

Bỏ quy định về đủ vốn lúc khởi công xây dựng

Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình. Theo đó, ko còn quy định điều kiện về sắp xếp đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.

Luật mới quy định việc khởi công xây dựng công trình phải đảm bảo những điều kiện sau:

 • Sở hữu mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.

 • Sở hữu giấy phép xây dựng đối với công trình phải sở hữu giấy phép.

 • Sở hữu thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt.

 • Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện những hoạt động xây dựng liên quan tới công trình được khởi công theo quy định của pháp luật.

 • Sở hữu giải pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

 • Chủ đầu tư đã gửi thông tin về ngày khởi công xây dựng tới cơ quan quản lý Quốc gia về xây dựng tại địa phương trước thời khắc khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

Một số dự án phải kiểm tra tác động môi trường

Khoản 11 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã bổ sung quy định kiểm tra sơ bộ tác động môi trường lúc lập dự án đầu tư xây dựng. Những loại dự án phải kiểm tra sơ bộ tác động môi trường gồm:

 • Dự án quan yếu quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công.

 • Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

 • Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.

Quy định việc khởi công xây dựng công trình

 • Sở hữu mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.

 • Sở hữu giấy phép xây dựng đối với công trình phải sở hữu giấy phép.

 • Sở hữu thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt.

 • Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện những hoạt động xây dựng liên quan tới công trình được khởi công theo quy định của pháp luật.

 • Sở hữu giải pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

 • Chủ đầu tư đã gửi thông tin về ngày khởi công xây dựng tới cơ quan quản lý Quốc gia về xây dựng tại địa phương trước thời khắc khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc thù

Căn cứ điểm c khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, UBND cấp tỉnh sở hữu thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc thù thay vì Bộ Xây dựng như quy định trước đây, cụ thể:

 • UBND cấp tỉnh sở hữu thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình phải sở hữu giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

 • UBND cấp tỉnh được phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kỹ thuật cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện.

Lưu ý: Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc thù sở hữu hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020.

Như vậy, Luật Xây dựng 2020 sở hữu hiệu lực thi hành thì những quy định về miễn giấy phép xây dựng hay những yêu cầu về vốn… được quy định cụ thể, thuận tiện cho công việc quản lý trong việc xây dựng công trình.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *