Chỉ số giá xây dựng là gì? Hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng mang vai trò quan yếu trong nền kinh tế thị trường. Trong hoạt động xây dựng người ta sử dụng chỉ số giá như một dụng cụ để nhận diện xu thế và định hướng thị trường xây dựng. Chỉ số giá xây dựng còn tiêu dùng làm dụng cụ để xác định và điều chỉnh chỉ tiêu tổng mức đầu tư, dự toán mức giá xây dựng công trình, điều chỉnh giá hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng và quy đổi vốn đầu tư. Vậy chỉ số giá xây dựng là gì? Hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng? Bài viết sẽ tìm hiểu về vấn đề trên.

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ.

Thông tư Số:14/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng.

1. Chỉ số giá xây dựng là gì?

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời kì, làm cơ sở xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lí mức giá đầu tư xây dựng.

Theo Điều 2 Thông tư Số:14/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng thì: Chỉ số giá xây dựng gồm:

Chỉ số giá xây dựng theo loại công trình là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động giá xây dựng của loại công trình theo thời kì; Chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu mức giá gồm: chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần mức giá xây dựng của công trình theo thời kì; chỉ số giá phần thiết bị là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần mức giá thiết bị của công trình theo thời kì; chỉ số giá phần mức giá khác là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của một số loại mức giá như quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng công trình và mức giá khác của công trình theo thời kì.

Chỉ số giá xây dựng theo yếu tố mức giá gồm: chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động mức giá phần vật liệu xây dựng của công trình theo thời kì; chỉ số giá nhân lực xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động mức giá phần nhân lực xây dựng của công trình theo thời kì; chỉ số giá máy và thiết bị thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động mức giá máy và thiết bị thi công xây dựng của công trình theo thời kì.

Chỉ số giá xây dựng theo loại vật liệu xây dựng chủ yếu là chỉ tiêu phản ánh biến động giá của loại vật liệu xây dựng chủ yếu theo thời kì. Đối với công trình xây dựng cụ thể, việc tính toán toàn bộ hay một số những chỉ số giá nêu trên thì tùy thuộc mục tiêu, yêu cầu của công việc quản lý mức giá đầu tư xây dựng công trình.

Trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Xem thêm: Chỉ số IRR là gì? Quy định về tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR)

2. Hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng

a, Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng căn cứ vào phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định những loại chỉ số giá xây dựng quy định tại Điều 8 Thông tư Số:14/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng:

Chỉ số giá xây dựng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa mức độ biến động giá (chỉ số giá xây dựng) của những yếu tố đầu vào đại diện được mua với quyền số tương ứng. Việc tính toán những chỉ số giá xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn nêu tại Phụ lục số 1 tất nhiên Thông tư Số:14/2019/TT-BXD.

Căn cứ đặc điểm thị trường xây dựng của địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định việc tính toán chỉ số giá xây dựng chung toàn tỉnh, thành phố hoặc tính toán chỉ số giá xây dựng cho từng khu vực thuộc địa bàn tỉnh, thành phố và tổng hợp lại để mang chỉ số giá xây dựng chung. Việc phân chia khu vực để tính chỉ số giá xây dựng do những tỉnh, thành phố quyết định theo đặc điểm về địa giới hành chính và đặc điểm thị trường xây dựng tại địa phương hoặc theo quy định phân vùng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Chỉ số giá xây dựng vùng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá xây dựng của từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng với quyền số tương ứng.

Chỉ số giá xây dựng quốc gia được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá xây dựng của từng vùng với quyền số tương ứng.

Chỉ số giá xây dựng cho công trình cụ thể được xác định trên cơ sở cơ cấu mức giá của công trình đó, giá cả (hoặc chỉ số giá) những yếu tố đầu vào yêu thích với điều kiện thực hiện công việc và khu vực xây dựng công trình.

Cơ cấu mức giá để xác định chỉ số giá làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng được căn cứ theo cơ cấu giá trong hợp đồng. Trường hợp chưa đủ khía cạnh để xác định cơ cấu mức giá theo giá trong hợp đồng thì xác định theo dự toán gói thầu hoặc dự toán công trình được duyệt.

b, Nguyên tắc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Việc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng theo nguyên tắc: Chỉ số giá xây dựng được xác định phải phản ánh khách quan và yêu thích với sự biến động về giá cả trên thị trường xây dựng tại những địa phương. Việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng phải kịp thời, yêu thích với quy định về quản lý mức giá đầu tư xây dựng công trình. Lúc xác định chỉ số giá xây dựng để công bố thì phải lựa mua được danh mục và số lượng công trình đại diện nhất định để tính toán.

Xem thêm: Điều kiện ứng dụng những loại giá hợp đồng xây dựng

Chỉ số giá xây dựng được tính bình quân trong khoảng thời kì được lựa mua, ko tính tới một số khoản mức giá về bồi thường, tương trợ và tái định cư, lãi vay trong thời kì xây dựng, vốn lưu động ban sơ cho gia công kinh doanh. Đơn vị tính chỉ số giá xây dựng là phần trăm (%). Cơ cấu mức giá sử dụng để tính toán chỉ số giá xây dựng phải yêu thích với cơ cấu mức giá theo quy định về quản lý mức giá đầu tư xây dựng, được tổng hợp từ những số liệu thống kê và được sử dụng nhất định tới lúc mang sự thay đổi thời khắc gốc.

Việc quản lý, sử dụng chỉ số giá xây dựng phải tuân thủ những quy định mang liên quan tới quản lý mức giá đầu tư xây dựng. Trong quá trình xác định chỉ số giá, cơ quan chuyên môn về xây dựng cần rà soát, kiểm tra những chỉ số giá tính toán với thông tin về chỉ số giá của khu vực, địa phương phụ cận đảm bảo những chỉ số yêu thích với xu thế biến động của thị trường khu vực và ko mang sự khác biệt quá to giữa những địa phương.

c, Trình tự và thời khắc xác định chỉ số giá xây dựng

Trình tự xác định chỉ số giá xây dựng theo bốn bước như sau:

1. Xác định thời khắc tính toán gồm thời khắc gốc và thời khắc so sánh.

2. Lập danh mục chỉ số giá xây dựng cần xác định và lựa mua những yếu tố đầu vào.

3. Thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu tính toán.

4. Xác định chỉ số giá xây dựng.

Thời khắc xác định chỉ số giá xây dựng theo Điều 5 Thông tư Số:14/2019/TT-BXD: Thời khắc xác định chỉ số giá xây dựng dựng để UBND cấp tỉnh công bố gồm:

Xem thêm: Báo tăng đơn giá xây dựng xử phạt thế nào?

-Thời khắc gốc là năm 2020. Bộ Xây dựng quy định về thời khắc lúc thay đổi thời khắc gốc để những địa phương điều chỉnh cho yêu thích.

-Thời khắc so sánh là những tháng, quý và năm công bố chỉ số giá xây dựng so với thời khắc gốc.

Trường hợp xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình cụ thể thì chủ đầu tư phải căn cứ vào tiến độ và những điều kiện thực hiện công việc để lựa mua thời khắc gốc, thời khắc so sánh cho yêu thích.

Ở trên thế giới đã sử dụng chỉ số giá xây dựng để xác định và điều chỉnh một số mức giá trong xây dựng cũng như kiểm tra mức độ quan hệ cung cầu trên thị trường cùng với trình độ phát triển năng lực gia công. Ở nước ta cũng khởi đầu sử dụng hệ số giá điều chỉnh mức giá nhưng mới chỉ được thực hiện ở một số gói thầu trong những hợp đồng mang yếu tố nước ngoài.

Việc xác định đúng đắn chỉ số giá xây dựng ở nước ta hiện nay sẽ tạo thêm một dụng cụ quản lý mang hiệu quả giúp những chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình, cho phép tính đúng, tính đủ mức giá đầu tư xây dựng công trình ngay từ lúc lập dự án sẽ làm giảm bớt và đơn thuần hoá việc điều chỉnh bổ sung mức giá trong quá trình thực hiện, yêu thích với yêu cầu thực tế khách quan của thị trường.

Vì vậy, cần thường xuyên hoàn thiện và bổ sung những quy định của pháp luật về chỉ số giá xây dựng nhằm yêu thích với mức độ và trình độ kỹ thuật xây dựng, cần nhiều hoá những chỉ só để thuận tiện trong sử dụng nhất là cho những loại hình công trình, sau đó mang thể xây dựng hoặc hướng dẫn xây dựng thêm những chỉ số giá cho công việc xây dựng khía cạnh tất nhiên đó mang thể công bố thường xuyên những chỉ số cho những loại vật liệu, nhân lực, máy thi công chính để phục vụ việc tham khảo điều chỉnh những mức giá trong hợp đồng xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *